Yamunashtak Lyrics

Yamunashtak

Shri Yamunashtak is the first among the sixteen works known as Shodash Granth.

Yamunashtak

Yamunashtak in Gujarati

નમામિ યમુનામહં, સકલસિદ્ધિહેતું મુદા

મુરારિપદપંકજ  સ્ફુરદમંદરેણૂત્કટામ્ ।

તટસ્થનવકાનન  પ્રકટમોદપુષ્પાંબુના

સુરાસુરસુપૂજિતસ્મરપિતુઃ શ્રિયં બિભ્રતીમ્ ।।૧।।

શ્રીયમુનાજી સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓને આપનારાં છે. મુરારિ શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણારવિંદથી શોભતી (પ્રકાશિત) પુષ્કળ રજથી ભરેલા કિનારાવાળા છે. તે કિનારા ઉપર નવીન વનો આવેલાં છે. તેમાં ઉત્પન્ન થયેલી પુષ્પોની સુગંધથી યુક્ત જલવાળાં છે. સુર અને અસુર અથવા દૈન્યભાવ અને માનભાવવાળાં વ્રજભક્તોથી સારી રીતે પૂજાયેલાં છે. કામદેવ (પ્રદ્યુમ્ન)ના પિતા એવા શ્રીકૃષ્ણની શોભાને ધારણ કરનારાં છે. આવાં શ્રીયમુનાજીને હું આનંદપૂર્વક નમન કરું છું. (૧)

કલિન્દગિરિમસ્તકે, પતદમંદપૂરોજ્જ્વલા

વિલાસગમનોલ્લસત્, પ્રકટગંડશૈલોન્નતા ।

સઘોષગતિદન્તુરા, સમધિરૂઢદોલોત્તમા

મુકુંદરતિવર્ધિની, જયતિ પદ્મબંધોઃ સુતા ।।૨।।

કલિન્દ નામના પર્વતના શિખર ઉપર વેગથી પડતા પ્રવાહને કારણે તેઓ ઉજ્જવલ દેખાય છે. વિલાસપૂર્વક ગતિ કરતાં હોવાથી તેઓ શોભે છે. પર્વતના ઊંચાનીચા પથ્થરોને લીધે તેઓ પણ ઊંચાંનીચાં દેખાય છે. જળના વહેવાના કારણે થતા અવાજ સાથેની તેમની ગતિમાં વધઘટ થાય છે. તેઓ જાણે ઉત્તમ પ્રકારના ઝૂલામાં સારી રીતે બિરાજ્યાં હોય તેવાં લાગે છે. તેઓ શ્રીમુકુંદ ભગવાન પ્રત્યેનો આપણો પ્રેમ વધારનારાં છે. આવાં સૂર્યપુત્રી શ્રીયમુનાજી જય પામે છે. (ર)

ભુવં ભુવનપાવનીમધિગતામનેકસ્વનૈઃ

પ્રિયાભિરિવ સેવિતાં, શુકમયૂરહંસાદિભિઃ ।

તરંગભુજકંકણ, પ્રકટમુક્તિકાવાલુકા

નિતંબતટસુંદરીં, નમત કૃષ્ણતુર્યપ્રિયામ્ ।।૩।।

શ્રીયમુનાજી પૃથ્વી ઉપર પધારે છે ત્યારે ભૂમંડલને પવિત્ર કરે છે. જેમ સખીજનો તેમની સેવા કરતાં તેમ વિવિધ પ્રકારના મધુર અવાજો કરતાં મોર, પોપટ, હંસ વગેરે પક્ષીઓ પણ તેમની સેવા કરે છે. તેમનાં જળનાં મોજાંરૂપી મોતીથી જડેલા કંકણ શોભી રહ્યાં છે. નિતંબભાગરૂપી બંને બાજુનાં તટથી તેઓ સુંદર દેખાય છે. શ્રીકૃષ્ણનાં પ્રિય એવાં એમનાં ચતુર્થ સ્વામિનીજી શ્રીયમુનાજીને તમે નમન કરો. (૩)

અનંતગુણભૂષિતે, શિવવિરંચિદેવસ્તુતે

ઘનાઘનનિભે સદા, ધ્રુવપરાશરાભીષ્ટદે ।

વિશુદ્ધમથુરાતટે, સકલગોપગોપીવૃતે

કૃપાજલધિસંશ્રિતે, મમ મનસ્સુખં ભાવય ।।૪।।

હે શ્રીયમુનાજી, આપ અસંખ્ય ગુણોથી સુશોભિત છો; શંકર, બ્રહ્મા વગેરે દેવો આપની સ્તુતિ કરે છે. નિરંતર ગાઢ મેઘ સમાન આપનું સ્વરૂપ છે. ધ્રુવ, પરાશર વગેરે (ભક્તો)ને ઇચ્છિત વસ્તુનું દાન કરનારાં છો. આપના કિનારા ઉપર વિશુદ્ધ મથુરાજી (જેવાં તીર્થો) આવેલાં છે. આપ સર્વ ગોપગોપીજનોથી વીંટળાયેલાં છો અને આપ કૃપાસાગર શ્રીકૃષ્ણનો સદા આશ્રય કરી રહો છો. હે શ્રીયમુનાજી, આપ મારા મનને સુખ થાય તેમ વિચારો. (૪)

યયા ચરણપદ્મજા, મુરરિપોઃ પ્રિયંભાવુકા

સમાગમનતો ભવત્, સકલસિદ્ધિદા સેવતામ્ ।

તયા સદ્રશતામિયાત્, કમલજા સપત્નીવ યત્

હરિપ્રિયકલિન્દયા, મનસિ મે સદા સ્થીયતામ્ ।।૫।।

ભગવાનનાં ચરણારવિંદમાંથી પ્રકટ થયેલાં શ્રીગંગાજી, શ્રીયમુનાજીના સમાગમથી મુરારિ શ્રીકૃષ્ણને પ્રિય બન્યાં તથા સેવા કરનારા પોતાના ભક્તોને સર્વ સિદ્ધિઓ આપનારાં થયાં. આવાં શ્રીયમુનાજીની બરાબરી બીજું કોણ કરી શકે? જો કદાચ કોઇ કરી શકે તો તે તેમની સમાન સૌભાગ્યવાળાં શ્રીલક્ષ્મીજી જ છે. આવાં શ્રીહરિના પ્રિય અને ભક્તોના દોષનો નાશ કરવાવાળાં શ્રીયમુનાજી મારા મનમાં નિરંતર વાસ કરો. (પ)

નમોઽસ્તુ યમુને સદા, તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતમ્

ન જાતુ યમયાતના, ભવતિ તે પયઃપાનતઃ ।

યમોઽપિ ભગિનીસુતાન્, કથમુ હન્તિ દુષ્ટાનપિ

પ્રિયો ભવતિ સેવનાત્, તવ હરેર્યથા ગોપિકાઃ ।।૬।।

હે શ્રીયમુનાજી, આપને સદૈવ નમન હો! આપનું ચરિત્ર અતિ અદ્ભુત છે. આપનાં જલના પાનથી યમની પીડા કદી પણ ભોગવવી પડતી નથી; કારણ કે પોતાના ભાણેજો દુષ્ટ હોય, છતાંય યમરાજા તેમને શી રીતે મારે? જેવી રીતે કાત્યાયની વ્રત દ્વારા આપની સેવા કરીને શ્રીગોપીજનો પ્રભુને પ્રિય બન્યાં, તેવી રીતે આપની સેવા દ્વારા ભક્તો પણ પ્રભુને પ્રિય બને છે. (૬)

મમાઽસ્તુ તવ સન્નિધૌ, તનુનવત્વમેતાવતા

ન દુર્લભતમા રતિ  ર્મુરરિપૌ મુકુંદપ્રિયે ।

અતોઽસ્તુ તવ લાલના, સુરધુની પરં સંગમાત્

તવૈવ ભુવિ કીર્તિતા, ન તુ કદાપિ પુષ્ટિસ્થિતૈઃ ।।૭।।

શ્રીમુકુંદ ભગવાનને પ્રિય એવાં હે શ્રીયમુનાજી, આપની સમીપમાં મને ભગવત્લ્લીલામાં ઉપયોગી થાય તેવો અલૌકિક દેહ પ્રાપ્ત થાઓ. તેના વડે મુરારિ શ્રીકૃષ્ણ પ્રભુમાં અત્યંત સરળતાથી પ્રીતિ થશે. તેથી જ તો આપની સ્તુતિ દ્વારા આપને આ બધાં લાડ હો! શ્રીગંગાજી કેવળ આપના સમાગમથી જ દુનિયામાં કીર્તિ પામ્યાં છે. આપના સમાગમ વિનાનાં શ્રીગંગાજીની સ્તુતિ પુષ્ટિમાર્ગીય જીવોએ ક્યારે પણ કરી નથી. (૭)

સ્તુતિં તવ કરોતિ કઃ, કમલજાસપત્નિ પ્રિયે

હરેર્યદનુસેવયા, ભવતિ સૌખ્યમામોક્ષતઃ ।

ઇયં તવ કથાઽધિકા, સકલગોપિકાસંગમ

સ્મરશ્રમજલાણુભિઃ, સકલગાત્રજૈઃ સંગમઃ ।।૮।।

શ્રીલક્ષ્મીજીના સમાન સૌભાગ્યવાળાં હે શ્રીયમુનાજી, આપની સ્તુતિ કરવા કોઇ સમર્થ નથી. કારણ (સામાન્ય રીતે તો) પહેલાં ભગવાનની સેવા કરી, પછી લક્ષ્મીજીની સેવા કરનારને મોક્ષ પર્યંતનું સુખ મળે છે; પરંતુ આપની આ કથા (આપનું માહાત્મ્ય) સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે રાસલીલા બાદ સકલ વ્રજભક્તો સાથે જલવિહાર કરતાં પ્રભુને ભક્તો સહિત થયેલ ક્રીડાના શ્રમજલકણોનો જેમાં સંયોગ થયો છે, તેવા આપના જલકણો સાથે આપની સેવાથી ભક્તોનાં બધાં અંગોનો સમાગમ થતાં જ લીલાપ્રાપ્તિનો અનુભવ થાય છે. (૮)

તવાઽષ્ટકમિદં મુદા, પઠતિ સૂરસૂતે સદા

સમસ્તદુરિતક્ષયો, ભવતિ વૈ મુકુંદે રતિઃ ।

તયા સકલસિદ્ધયો, મુરરિપુશ્ચ સંતુષ્યતિ

સ્વભાવવિજયો ભવેદ્-વદતિ વલ્લભઃ શ્રીહરેઃ ।।૯।।

હે સૂર્યપુત્રી શ્રીયમુનાજી! આપના આ અષ્ટકનો (સ્તોત્રનો) જે કોઇ નિરંતર આનંદપૂર્વક પાઠ કરે છે તેને નીચેનાં ફળ પ્રાપ્ત થાય છેઃ (૧) તેનાં બધાં પાપો નાશ પામે છે. (ર) તેને નિશ્ચયપૂર્વક શ્રીમુકુંદ ભગવાનમાં પ્રીતિ થાય છે. (૩) આવી પ્રીતિના કારણે તેને સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. (૪) તેના સ્વભાવનો વિજય થાય છે. (સંસારમાંથી તેનું મન મુક્ત થઇ, તે ભગવદ્ધર્મનું આચરણ કરવા અનુકૂળ બને છે.) આમ શ્રીસ્વામિનીજી અને શ્રીઠાકોરજીને પ્રિય એવા શ્રીવલ્લભાચાર્યજી કહે છે. (૯)

।। ઇતિ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યવિરચિતં શ્રીયમુનાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ।।

આ પ્રમાણે શ્રીવલ્લભાચાર્યજીએ રચેલું શ્રીયમુનાષ્ટક સંપૂર્ણ થયું.

Yamunashtak in Gujarati PDF

Yamunastak in Gujarati pdf Free Download

Yamunashtak Lyrics

Yamunashtak Lyrics in Hindi

॥ यमुनाष्टकम् २ ॥
॥ श्रीः॥

कृपापारावारां तपनतनयां तापशमनीं
मुरारिप्रेयस्यां भवभयदवां भक्तिवरदाम् ।
वियज्ज्वालोन्मुक्तां श्रियमपि सुखाप्तेः परिदिनं
सदा धीरो नूनं भजति यमुनां नित्यफलदाम् ॥ १॥

मधुवनचारिणि भास्करवाहिनि जाह्नविसङ्गिनि सिन्धुसुते
मधुरिपुभूषणि माधवतोषिणि गोकुलभीतिविनाशकृते ।
जगदघमोचिनि मानसदायिनि केशवकेलिनिदानगते
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ २॥

अयि मधुरे मधुमोदविलासिनि शैलविदारिणि वेगपरे
परिजनपालिनि दुष्टनिषूदिनि वाञ्छितकामविलासधरे ।
व्रजपुरवासिजनार्जितपातकहारिणि विश्वजनोद्धरिके
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ३॥

अतिविपदम्बुधिमग्नजनं भवतापशताकुलमानसकं
गतिमतिहीनमशेषभयाकुलमागतपादसरोजयुगम् ।
ऋणभयभीतिमनिष्कृतिपातककोटिशतायुतपुञ्जतरं
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ४॥

नवजलदद्युतिकोटिलसत्तनुहेमभयाभररञ्जितके
तडिदवहेलिपदाञ्चलचञ्चलशोभितपीतसुचेलधरे ।
मणिमयभूषणचित्रपटासनरञ्जितगञ्जितभानुकरे
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ५॥

शुभपुलिने मधुमत्तयदूद्भवरासमहोत्सवकेलिभरे
उच्चकुलाचलराजितमौक्तिकहारमयाभररोदसिके ।
नवमणिकोटिकभास्करकञ्चुकिशोभिततारकहारयुते
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ६॥

करिवरमौक्तिकनासिकभूषणवातचमत्कृतचञ्चलके
मुखकमलामलसौरभचञ्चलमत्तमधुव्रतलोचनिके ।
मणिगणकुण्डललोलपरिस्फुरदाकुलगण्डयुगामलके
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ७॥

कलरवनूपुरहेममयाचितपादसरोरुहसारुणिके
धिमिधिमिधिमिधिमितालविनोदितमानसमञ्जुलपादगते ।
तव पदपङ्कजमाश्रितमानवचित्तसदाखिलतापहरे
जय यमुने जय भीतिनिवारिणि संकटनाशिनि पावय माम् ॥ ८॥

भवोत्तापाम्भोधौ निपतितजनो दुर्गतियुतो
यदि स्तौति प्रातः प्रतिदिनमन्याश्रयतया ।
हयाह्रेषैः कामं करकुसुमपुञ्जै रविसुतां
सदा भोक्ता भोगान्मरणसमये याति हरिताम् ॥ ९॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य
श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य
श्रीमच्छंकरभगवतः कृतौ
यमुनाष्टकम् सम्पूर्णम् ॥

Sri Yamunashtakam Lyrics In Telugu

కృపాపారావారాం తపనతనయాం తాపశమనీం
మురారిప్రేయస్యాం భవభయదవాం భక్తివరదామ్ ।
వియజ్జ్వాలోన్ముక్తాం శ్రియమపి సుఖాప్తేః పరిదినం
సదా ధీరో నూనం భజతి యమునాం నిత్యఫలదామ్ ॥ ౧॥

మధువనచారిణి భాస్కరవాహిని జాహ్నవిసఙ్గిని సిన్ధుసుతే
మధురిపుభూషణి మాధవతోషిణి గోకులభీతివినాశకృతే ।
జగదఘమోచిని మానసదాయిని కేశవకేలినిదానగతే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౨॥

అయి మధురే మధుమోదవిలాసిని శైలవిదారిణి వేగపరే
పరిజనపాలిని దుష్టనిషూదిని వాఞ్ఛితకామవిలాసధరే ।
వ్రజపురవాసిజనార్జితపాతకహారిణి విశ్వజనోద్ధరికే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౩॥

అతివిపదమ్బుధిమగ్నజనం భవతాపశతాకులమానసకం
గతిమతిహీనమశేషభయాకులమాగతపాదసరోజయుగమ్ ।
ఋణభయభీతిమనిష్కృతిపాతకకోటిశతాయుతపుఞ్జతరం
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౪॥

నవజలదద్యుతికోటిలసత్తనుహేమభయాభరరఞ్జితకే
తడిదవహేలిపదాఞ్చలచఞ్చలశోభితపీతసుచేలధరే ।
మణిమయభూషణచిత్రపటాసనరఞ్జితగఞ్జితభానుకరే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౫॥

శుభపులినే మధుమత్తయదూద్భవరాసమహోత్సవకేలిభరే
ఉచ్చకులాచలరాజితమౌక్తికహారమయాభరరోదసికే ।
నవమణికోటికభాస్కరకఞ్చుకిశోభితతారకహారయుతే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౬॥

కరివరమౌక్తికనాసికభూషణవాతచమత్కృతచఞ్చలకే
ముఖకమలామలసౌరభచఞ్చలమత్తమధువ్రతలోచనికే ।
మణిగణకుణ్డలలోలపరిస్ఫురదాకులగణ్డయుగామలకే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౭॥

కలరవనూపురహేమమయాచితపాదసరోరుహసారుణికే
ధిమిధిమిధిమిధిమితాలవినోదితమానసమఞ్జులపాదగతే ।
తవ పదపఙ్కజమాశ్రితమానవచిత్తసదాఖిలతాపహరే
జయ యమునే జయ భీతినివారిణి సంకటనాశిని పావయ మామ్ ॥ ౮॥

భవోత్తాపామ్భోధౌ నిపతితజనో దుర్గతియుతో
యది స్తౌతి ప్రాతః ప్రతిదినమన్యాశ్రయతయా ।
హయాహ్రేషైః కామం కరకుసుమపుఞ్జై రవిసుతాం
సదా భోక్తా భోగాన్మరణసమయే యాతి హరితామ్ ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
యమునాష్టకమ్ సమ్పూర్ణమ్ ॥

 Yamunashtakam Lyrics In Tamil

॥ யமுனாஷ்டகம் 2 ॥
॥ ஶ்ரீ:॥

க்ருʼபாபாராவாராம் தபனதனயாம் தாபஶமனீம்
முராரிப்ரேயஸ்யாம் ப⁴வப⁴யத³வாம் ப⁴க்திவரதா³ம் ।
வியஜ்ஜ்வாலோன்முக்தாம் ஶ்ரியமபி ஸுகா²ப்தே: பரிதி³னம்
ஸதா³ தீ⁴ரோ நூனம் ப⁴ஜதி யமுநாம் நித்யப²லதா³ம் ॥ 1॥

மது⁴வனசாரிணி பா⁴ஸ்கரவாஹினி ஜாஹ்னவிஸங்கி³னி ஸிந்து⁴ஸுதே
மது⁴ரிபுபூ⁴ஷணி மாத⁴வதோஷிணி கோ³குலபீ⁴திவினாஶக்ருʼதே ।
ஜக³த³க⁴மோசினி மானஸதா³யினி கேஶவகேலினிதா³னக³தே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 2॥

அயி மது⁴ரே மது⁴மோத³விலாஸினி ஶைலவிதா³ரிணி வேக³பரே
பரிஜனபாலினி து³ஷ்டனிஷூதி³னி வாஞ்சி²தகாமவிலாஸத⁴ரே ।
வ்ரஜபுரவாஸிஜனார்ஜிதபாதகஹாரிணி விஶ்வஜனோத்³த⁴ரிகே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 3॥

அதிவிபத³ம்பு³தி⁴மக்³னஜனம் ப⁴வதாபஶதாகுலமானஸகம்
க³திமதிஹீனமஶேஷப⁴யாகுலமாக³தபாத³ஸரோஜயுக³ம் ।
ருʼணப⁴யபீ⁴திமனிஷ்க்ருʼதிபாதககோடிஶதாயுதபுஞ்ஜதரம்
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 4॥

நவஜலத³த்³யுதிகோடிலஸத்தனுஹேமப⁴யாப⁴ரரஞ்ஜிதகே
தடி³த³வஹேலிபதா³ஞ்சலசஞ்சலஶோபி⁴தபீதஸுசேலத⁴ரே ।
மணிமயபூ⁴ஷணசித்ரபடாஸனரஞ்ஜிதக³ஞ்ஜிதபா⁴னுகரே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 5॥

ஶுப⁴புலினே மது⁴மத்தயதூ³த்³ப⁴வராஸமஹோத்ஸவகேலிப⁴ரே
உச்சகுலாசலராஜிதமௌக்திகஹாரமயாப⁴ரரோத³ஸிகே ।
நவமணிகோடிகபா⁴ஸ்கரகஞ்சுகிஶோபி⁴ததாரகஹாரயுதே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 6॥

கரிவரமௌக்திகனாஸிகபூ⁴ஷணவாதசமத்க்ருʼதசஞ்சலகே
முக²கமலாமலஸௌரப⁴சஞ்சலமத்தமது⁴வ்ரதலோசனிகே ।
மணிக³ணகுண்ட³லலோலபரிஸ்பு²ரதா³குலக³ண்ட³யுகா³மலகே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 7॥

கலரவனூபுரஹேமமயாசிதபாத³ஸரோருஹஸாருணிகே
தி⁴மிதி⁴மிதி⁴மிதி⁴மிதாலவினோதி³தமானஸமஞ்ஜுலபாத³க³தே ।
தவ பத³பங்கஜமாஶ்ரிதமானவசித்தஸதா³கி²லதாபஹரே
ஜய யமுனே ஜய பீ⁴தினிவாரிணி ஸங்கடனாஶினி பாவய மாம் ॥ 8॥

ப⁴வோத்தாபாம்போ⁴தௌ⁴ நிபதிதஜனோ து³ர்க³தியுதோ
யதி³ ஸ்தௌதி ப்ராத: ப்ரதிதி³னமன்யாஶ்ரயதயா ।
ஹயாஹ்ரேஷை: காமம் கரகுஸுமபுஞ்ஜை ரவிஸுதாம்
ஸதா³ போ⁴க்தா போ⁴கா³ன்மரணஸமயே யாதி ஹரிதாம் ॥ 9॥

இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய
ஶ்ரீகோ³விந்த³ப⁴க³வத்பூஜ்யபாத³ஶிஷ்யஸ்ய
ஶ்ரீமச்ச²ங்கரப⁴க³வத: க்ருʼதௌ
யமுனாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Yamunashtak Lyrics In Kannada

॥ ಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ 2 ॥
॥ ಶ್ರೀಃ॥

ಕೃಪಾಪಾರಾವಾರಾಂ ತಪನತನಯಾಂ ತಾಪಶಮನೀಂ
ಮುರಾರಿಪ್ರೇಯಸ್ಯಾಂ ಭವಭಯದವಾಂ ಭಕ್ತಿವರದಾಮ್ ।
ವಿಯಜ್ಜ್ವಾಲೋನ್ಮುಕ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ಸುಖಾಪ್ತೇಃ ಪರಿದಿನಂ
ಸದಾ ಧೀರೋ ನೂನಂ ಭಜತಿ ಯಮುನಾಂ ನಿತ್ಯಫಲದಾಮ್ ॥ 1॥

ಮಧುವನಚಾರಿಣಿ ಭಾಸ್ಕರವಾಹಿನಿ ಜಾಹ್ನವಿಸಂಗಿನಿ ಸಿಂಧುಸುತೇ
ಮಧುರಿಪುಭೂಷಣಿ ಮಾಧವತೋಷಿಣಿ ಗೋಕುಲಭೀತಿವಿನಾಶಕೃತೇ ।
ಜಗದಘಮೋಚಿನಿ ಮಾನಸದಾಯಿನಿ ಕೇಶವಕೇಲಿನಿದಾನಗತೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 2॥

ಅಯಿ ಮಧುರೇ ಮಧುಮೋದವಿಲಾಸಿನಿ ಶೈಲವಿದಾರಿಣಿ ವೇಗಪರೇ
ಪರಿಜನಪಾಲಿನಿ ದುಷ್ಟನಿಷೂದಿನಿ ವಾಂಛಿತಕಾಮವಿಲಾಸಧರೇ ।
ವ್ರಜಪುರವಾಸಿಜನಾರ್ಜಿತಪಾತಕಹಾರಿಣಿ ವಿಶ್ವಜನೋದ್ಧರಿಕೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 3॥

ಅತಿವಿಪದಂಬುಧಿಮಗ್ನಜನಂ ಭವತಾಪಶತಾಕುಲಮಾನಸಕಂ
ಗತಿಮತಿಹೀನಮಶೇಷಭಯಾಕುಲಮಾಗತಪಾದಸರೋಜಯುಗಮ್ ।
ಋಣಭಯಭೀತಿಮನಿಷ್ಕೃತಿಪಾತಕಕೋಟಿಶತಾಯುತಪುಂಜತರಂ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ನವಜಲದದ್ಯುತಿಕೋಟಿಲಸತ್ತನುಹೇಮಭಯಾಭರರಂಜಿತಕೇ
ತಡಿದವಹೇಲಿಪದಾಂಚಲಚಂಚಲಶೋಭಿತಪೀತಸುಚೇಲಧರೇ ।
ಮಣಿಮಯಭೂಷಣಚಿತ್ರಪಟಾಸನರಂಜಿತಗಂಜಿತಭಾನುಕರೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 5॥

ಶುಭಪುಲಿನೇ ಮಧುಮತ್ತಯದೂದ್ಭವರಾಸಮಹೋತ್ಸವಕೇಲಿಭರೇ
ಉಚ್ಚಕುಲಾಚಲರಾಜಿತಮೌಕ್ತಿಕಹಾರಮಯಾಭರರೋದಸಿಕೇ ।
ನವಮಣಿಕೋಟಿಕಭಾಸ್ಕರಕಂಚುಕಿಶೋಭಿತತಾರಕಹಾರಯುತೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 6॥

ಕರಿವರಮೌಕ್ತಿಕನಾಸಿಕಭೂಷಣವಾತಚಮತ್ಕೃತಚಂಚಲಕೇ
ಮುಖಕಮಲಾಮಲಸೌರಭಚಂಚಲಮತ್ತಮಧುವ್ರತಲೋಚನಿಕೇ ।
ಮಣಿಗಣಕುಂಡಲಲೋಲಪರಿಸ್ಫುರದಾಕುಲಗಂಡಯುಗಾಮಲಕೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 7॥

ಕಲರವನೂಪುರಹೇಮಮಯಾಚಿತಪಾದಸರೋರುಹಸಾರುಣಿಕೇ
ಧಿಮಿಧಿಮಿಧಿಮಿಧಿಮಿತಾಲವಿನೋದಿತಮಾನಸಮಂಜುಲಪಾದಗತೇ ।
ತವ ಪದಪಂಕಜಮಾಶ್ರಿತಮಾನವಚಿತ್ತಸದಾಖಿಲತಾಪಹರೇ
ಜಯ ಯಮುನೇ ಜಯ ಭೀತಿನಿವಾರಿಣಿ ಸಂಕಟನಾಶಿನಿ ಪಾವಯ ಮಾಮ್ ॥ 8॥

ಭವೋತ್ತಾಪಾಂಭೋಧೌ ನಿಪತಿತಜನೋ ದುರ್ಗತಿಯುತೋ
ಯದಿ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರತಿದಿನಮನ್ಯಾಶ್ರಯತಯಾ ।
ಹಯಾಹ್ರೇಷೈಃ ಕಾಮಂ ಕರಕುಸುಮಪುಂಜೈ ರವಿಸುತಾಂ
ಸದಾ ಭೋಕ್ತಾ ಭೋಗಾನ್ಮರಣಸಮಯೇ ಯಾತಿ ಹರಿತಾಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿಂದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಯಮುನಾಷ್ಟಕಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Yamunashtakam Video

Also Read:

Top 10 Sai Baba Mantras for Job, Success, Marriage, Progeny, Happiness
Top 10 Astonishing Sai Baba Miracles That Will Make You Speechless
30 Unknown Facts About Goddess Lakshmi
Shani Mantra
Dattatreya Mantra
Om Jai Lakshmi Mata Bhajan
Bajrang Baan – Hanumanji Mantra
Sri Mahalakshmi Ashtakam
Hanuman Chalisa in English with Meaning MP3, Video, PDF Download
Guru Nanak Dev Ji, Life and Teachings
OM Chanting Benefits – Powerful Om Mantra Chanting
Satyavadi Raja Harishchandra Story – The Truthful King
Achieve Success In Your Life With The Maha Kali Mantra
Weapons of Indian Gods and their Significance
Ganesh Chathurthi – History behind celebration
Maha Shivarathri – Why do people fast?
Shri Krishna Janmashtami – History and Celebrations
‘SERP’ Conditions in Historical Epics like Ramayana & Mahabharata
Sai Inspires – Collection of Inspiring Shirdi Sai Baba Sayings
Actual Truth Behind Trayastrimsati Koti (33 Crore Gods) In Hinduism
The Disappearing Temple of Gujarat – Stambheshwar Mahadev

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here