Vishnu Sahasranamam in Tamil and PDF Download

Vishnu Sahasranamam in Tamil

Vishnu Sahasranamam in Tamil

ஸ்தோத்ரம் ।
ஹரி: ௐ ।
விஶ்வம் விஷ்ணுர்வஷட்காரோ பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ।
பூ⁴தக்ருʼத்³பூ⁴தப்⁴ருʼத்³பா⁴வோ பூ⁴தாத்மா பூ⁴தபா⁴வன: ॥ 1॥

பூதாத்மா பரமாத்மா ச முக்தாநாம் பரமா க³தி: ।
அவ்யய: புருஷ: ஸாக்ஷீ க்ஷேத்ரஜ்ஞோऽக்ஷர ஏவ ச ॥ 2॥

யோகோ³ யோக³விதா³ம் நேதா ப்ரதா⁴னபுருஷேஶ்வர: ।
நாரஸிம்ஹவபு: ஶ்ரீமான் கேஶவ: புருஷோத்தம: ॥ 3॥

ஸர்வ: ஶர்வ: ஶிவ: ஸ்தா²ணுர்பூ⁴தாதி³ர்னிதி⁴ரவ்யய: ।
ஸம்ப⁴வோ பா⁴வனோ ப⁴ர்தா ப்ரப⁴வ: ப்ரபு⁴ரீஶ்வர: ॥ 4॥

ஸ்வயம்பூ:⁴ ஶம்பு⁴ராதி³த்ய: புஷ்கராக்ஷோ மஹாஸ்வன: ।
அனாதி³னித⁴னோ தா⁴தா விதா⁴தா தா⁴துருத்தம: ॥ 5॥

அப்ரமேயோ ஹ்ருʼஷீகேஶ: பத்³மனாபோ⁴ऽமரப்ரபு:⁴ ।
விஶ்வகர்மா மனுஸ்த்வஷ்டா ஸ்த²விஷ்ட:² ஸ்த²விரோ த்⁴ருவ: ॥ 6॥

அக்³ராஹ்ய: ஶாஶ்வத: க்ருʼஷ்ணோ லோஹிதாக்ஷ: ப்ரதர்த³ன: ।
ப்ரபூ⁴தஸ்த்ரிககுப்³தா⁴ம பவித்ரம் மங்க³லம் பரம் ॥ 7॥

ஈஶான: ப்ராணத:³ ப்ராணோ ஜ்யேஷ்ட:² ஶ்ரேஷ்ட:² ப்ரஜாபதி: ।
ஹிரண்யக³ர்போ⁴ பூ⁴க³ர்போ⁴ மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ன: ॥ 8॥

ஈஶ்வரோ விக்ரமீ த⁴ன்வீ மேதா⁴வீ விக்ரம: க்ரம: ।
அனுத்தமோ து³ராத⁴ர்ஷ: க்ருʼதஜ்ஞ: க்ருʼதிராத்மவான் ॥ 9॥

ஸுரேஶ: ஶரணம் ஶர்ம விஶ்வரேதா: ப்ரஜாப⁴வ: ।
அஹ: ஸம்வத்ஸரோ வ்யால: ப்ரத்யய: ஸர்வத³ர்ஶன: ॥ 10॥

அஜ: ஸர்வேஶ்வர: ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி:⁴ ஸர்வாதி³ரச்யுத: ।
வ்ருʼஷாகபிரமேயாத்மா ஸர்வயோக³வினி:ஸ்ருʼத: ॥ 11॥

வஸுர்வஸுமனா: ஸத்ய: ஸமாத்மாऽஸம்மித: ஸம: ।
அமோக:⁴ புண்ட³ரீகாக்ஷோ வ்ருʼஷகர்மா வ்ருʼஷாக்ருʼதி: ॥ 12॥

ருத்³ரோ ப³ஹுஶிரா ப³ப்⁴ருர்விஶ்வயோனி: ஶுசிஶ்ரவா: ।
அம்ருʼத: ஶாஶ்வதஸ்தா²ணுர்வராரோஹோ மஹாதபா: ॥ 13॥

ஸர்வக:³ ஸர்வவித்³பா⁴னுர்விஷ்வக்ஸேனோ ஜனார்த³ன: ।
வேதோ³ வேத³வித³வ்யங்கோ³ வேதா³ங்கோ³ வேத³வித் கவி: ॥ 14॥

லோகாத்⁴யக்ஷ: ஸுராத்⁴யக்ஷோ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷ: க்ருʼதாக்ருʼத: ।
சதுராத்மா சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்த³ம்ஷ்ட்ரஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ॥ 15॥

ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்போ⁴ஜனம் போ⁴க்தா ஸஹிஷ்ணுர்ஜக³தா³தி³ஜ: ।
அனகோ⁴ விஜயோ ஜேதா விஶ்வயோனி: புனர்வஸு: ॥ 16॥

உபேந்த்³ரோ வாமன: ப்ராம்ஶுரமோக:⁴ ஶுசிரூர்ஜித: ।
அதீந்த்³ர: ஸங்க்³ரஹ: ஸர்கோ³ த்⁴ருʼதாத்மா நியமோ யம: ॥ 17॥

வேத்³யோ வைத்³ய: ஸதா³யோகீ³ வீரஹா மாத⁴வோ மது:⁴ ।
அதீந்த்³ரியோ மஹாமாயோ மஹோத்ஸாஹோ மஹாப³ல: ॥ 18॥

மஹாபு³த்³தி⁴ர்மஹாவீர்யோ மஹாஶக்திர்மஹாத்³யுதி: ।
அனிர்தே³ஶ்யவபு: ஶ்ரீமானமேயாத்மா மஹாத்³ரித்⁴ருʼக் ॥ 19॥

மஹேஷ்வாஸோ மஹீப⁴ர்தா ஶ்ரீனிவாஸ: ஸதாம் க³தி: ।
அனிருத்³த:⁴ ஸுரானந்தோ³ கோ³விந்தோ³ கோ³விதா³ம் பதி: ॥ 20॥

மரீசிர்த³மனோ ஹம்ஸ: ஸுபர்ணோ பு⁴ஜகோ³த்தம: ।
ஹிரண்யனாப:⁴ ஸுதபா: பத்³மனாப:⁴ ப்ரஜாபதி: ॥ 21॥

அம்ருʼத்யு: ஸர்வத்³ருʼக் ஸிம்ஹ: ஸந்தா⁴தா ஸந்தி⁴மான் ஸ்தி²ர: ।
அஜோ து³ர்மர்ஷண: ஶாஸ்தா விஶ்ருதாத்மா ஸுராரிஹா ॥ 22॥

கு³ருர்கு³ருதமோ தா⁴ம ஸத்ய: ஸத்யபராக்ரம: ।
நிமிஷோऽனிமிஷ: ஸ்ரக்³வீ வாசஸ்பதிருதா³ரதீ:⁴ ॥ 23॥

அக்³ரணீர்க்³ராமணீ: ஶ்ரீமான் ந்யாயோ நேதா ஸமீரண: ।
ஸஹஸ்ரமூர்தா⁴ விஶ்வாத்மா ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 24॥

ஆவர்தனோ நிவ்ருʼத்தாத்மா ஸம்வ்ருʼத: ஸம்ப்ரமர்த³ன: ।
அஹ: ஸம்வர்தகோ வஹ்னிரனிலோ த⁴ரணீத⁴ர: ॥ 25॥

ஸுப்ரஸாத:³ ப்ரஸன்னாத்மா விஶ்வத்⁴ருʼக்³விஶ்வபு⁴க்³விபு:⁴ ।
ஸத்கர்தா ஸத்க்ருʼத: ஸாது⁴ர்ஜஹ்னுர்நாராயணோ நர: ॥ 26॥

அஸங்க்²யேயோऽப்ரமேயாத்மா விஶிஷ்ட: ஶிஷ்டக்ருʼச்சு²சி: ।
ஸித்³தா⁴ர்த:² ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப: ஸித்³தி⁴த:³ ஸித்³தி⁴ஸாத⁴ன: ॥ 27॥

வ்ருʼஷாஹீ வ்ருʼஷபோ⁴ விஷ்ணுர்வ்ருʼஷபர்வா வ்ருʼஷோத³ர: ।
வர்த⁴னோ வர்த⁴மானஶ்ச விவிக்த: ஶ்ருதிஸாக³ர: ॥ 28॥

ஸுபு⁴ஜோ து³ர்த⁴ரோ வாக்³மீ மஹேந்த்³ரோ வஸுதோ³ வஸு: ।
நைகரூபோ ப்³ருʼஹத்³ரூப: ஶிபிவிஷ்ட: ப்ரகாஶன: ॥ 29॥

ஓஜஸ்தேஜோத்³யுதித⁴ர: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரதாபன: ।
ருʼத்³த:⁴ ஸ்பஷ்டாக்ஷரோ மந்த்ரஶ்சந்த்³ராம்ஶுர்பா⁴ஸ்கரத்³யுதி: ॥ 30॥

அம்ருʼதாம்ஶூத்³ப⁴வோ பா⁴னு: ஶஶபி³ந்து:³ ஸுரேஶ்வர: ।
ஔஷத⁴ம் ஜக³த: ஸேது: ஸத்யத⁴ர்மபராக்ரம: ॥ 31॥

பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வன்னாத:² பவன: பாவனோऽனல: ।
காமஹா காமக்ருʼத்காந்த: காம: காமப்ரத:³ ப்ரபு:⁴ ॥ 32॥

யுகா³தி³க்ருʼத்³யுகா³வர்தோ நைகமாயோ மஹாஶன: ।
அத்³ருʼஶ்யோ வ்யக்தரூபஶ்ச ஸஹஸ்ரஜித³னந்தஜித் ॥ 33॥

இஷ்டோऽவிஶிஷ்ட: ஶிஷ்டேஷ்ட: ஶிக²ண்டீ³ நஹுஷோ வ்ருʼஷ: ।
க்ரோத⁴ஹா க்ரோத⁴க்ருʼத்கர்தா விஶ்வபா³ஹுர்மஹீத⁴ர: ॥ 34॥

அச்யுத: ப்ரதி²த: ப்ராண: ப்ராணதோ³ வாஸவானுஜ: ।
அபாம்னிதி⁴ரதி⁴ஷ்டா²னமப்ரமத்த: ப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 35॥

ஸ்கந்த:³ ஸ்கந்த³த⁴ரோ து⁴ர்யோ வரதோ³ வாயுவாஹன: ।
வாஸுதே³வோ ப்³ருʼஹத்³பா⁴னுராதி³தே³வ: புரந்த³ர: ॥ 36॥

அஶோகஸ்தாரணஸ்தார: ஶூர: ஶௌரிர்ஜனேஶ்வர: ।
அனுகூல: ஶதாவர்த: பத்³மீ பத்³மனிபே⁴க்ஷண: ॥ 37॥

பத்³மனாபோ⁴ऽரவிந்தா³க்ஷ: பத்³மக³ர்ப:⁴ ஶரீரப்⁴ருʼத் ।
மஹர்த்³தி⁴ர்ருʼத்³தோ⁴ வ்ருʼத்³தா⁴த்மா மஹாக்ஷோ க³ருட³த்⁴வஜ: ॥ 38॥

அதுல: ஶரபோ⁴ பீ⁴ம: ஸமயஜ்ஞோ ஹவிர்ஹரி: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்யோ லக்ஷ்மீவான் ஸமிதிஞ்ஜய: ॥ 39॥

விக்ஷரோ ரோஹிதோ மார்கோ³ ஹேதுர்தா³மோத³ர: ஸஹ: ।
மஹீத⁴ரோ மஹாபா⁴கோ³ வேக³வானமிதாஶன: ॥ 40॥

உத்³ப⁴வ: க்ஷோப⁴ணோ தே³வ: ஶ்ரீக³ர்ப:⁴ பரமேஶ்வர: ।
கரணம் காரணம் கர்தா விகர்தா க³ஹனோ கு³ஹ: ॥ 41॥

வ்யவஸாயோ வ்யவஸ்தா²ன: ஸம்ஸ்தா²ன: ஸ்தா²னதோ³ த்⁴ருவ: ।
பரர்த்³தி:⁴ பரமஸ்பஷ்டஸ்துஷ்ட: புஷ்ட: ஶுபே⁴க்ஷண: ॥ 42॥

ராமோ விராமோ விரஜோ மார்கோ³ நேயோ நயோऽனய: । or விராமோ விரதோ
வீர: ஶக்திமதாம் ஶ்ரேஷ்டோ² த⁴ர்மோ த⁴ர்மவிது³த்தம: ॥ 43॥

வைகுண்ட:² புருஷ: ப்ராண: ப்ராணத:³ ப்ரணவ: ப்ருʼது:² ।
ஹிரண்யக³ர்ப:⁴ ஶத்ருக்⁴னோ வ்யாப்தோ வாயுரதோ⁴க்ஷஜ: ॥ 44॥

ருʼது: ஸுத³ர்ஶன: கால: பரமேஷ்டீ² பரிக்³ரஹ: ।
உக்³ர: ஸம்வத்ஸரோ த³க்ஷோ விஶ்ராமோ விஶ்வத³க்ஷிண: ॥ 45॥

விஸ்தார: ஸ்தா²வரஸ்தா²ணு: ப்ரமாணம் பீ³ஜமவ்யயம் ।
அர்தோ²ऽனர்தோ² மஹாகோஶோ மஹாபோ⁴கோ³ மஹாத⁴ன: ॥ 46॥

அனிர்விண்ண: ஸ்த²விஷ்டோ²ऽபூ⁴ர்த⁴ர்மயூபோ மஹாமக:² ।
நக்ஷத்ரனேமிர்னக்ஷத்ரீ க்ஷம: க்ஷாம: ஸமீஹன: ॥ 47॥

யஜ்ஞ இஜ்யோ மஹேஜ்யஶ்ச க்ரது: ஸத்ரம் ஸதாம் க³தி: ।
ஸர்வத³ர்ஶீ விமுக்தாத்மா ஸர்வஜ்ஞோ ஜ்ஞானமுத்தமம் ॥ 48॥

ஸுவ்ரத: ஸுமுக:² ஸூக்ஷ்ம: ஸுகோ⁴ஷ: ஸுக²த:³ ஸுஹ்ருʼத் ।
மனோஹரோ ஜிதக்ரோதோ⁴ வீரபா³ஹுர்விதா³ரண: ॥ 49॥

ஸ்வாபன: ஸ்வவஶோ வ்யாபீ நைகாத்மா நைககர்மக்ருʼத் ।
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வத்ஸீ ரத்னக³ர்போ⁴ த⁴னேஶ்வர: ॥ 50॥

த⁴ர்மகு³ப்³த⁴ர்மக்ருʼத்³த⁴ர்மீ ஸத³ஸத்க்ஷரமக்ஷரம் ।
அவிஜ்ஞாதா ஸஹஸ்ராம்ஶுர்விதா⁴தா க்ருʼதலக்ஷண: ॥ 51॥

க³ப⁴ஸ்தினேமி: ஸத்த்வஸ்த:² ஸிம்ஹோ பூ⁴தமஹேஶ்வர: ।
ஆதி³தே³வோ மஹாதே³வோ தே³வேஶோ தே³வப்⁴ருʼத்³கு³ரு: ॥ 52॥

உத்தரோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா ஜ்ஞானக³ம்ய: புராதன: ।
ஶரீரபூ⁴தப்⁴ருʼத்³போ⁴க்தா கபீந்த்³ரோ பூ⁴ரித³க்ஷிண: ॥ 53॥

ஸோமபோऽம்ருʼதப: ஸோம: புருஜித்புருஸத்தம: ।
வினயோ ஜய: ஸத்யஸந்தோ⁴ தா³ஶார்ஹ: ஸாத்வதாம்பதி: ॥ 54॥

ஜீவோ வினயிதா ஸாக்ஷீ முகுந்தோ³ऽமிதவிக்ரம: ।
அம்போ⁴னிதி⁴ரனந்தாத்மா மஹோத³தி⁴ஶயோऽந்தக: ॥ 55॥

அஜோ மஹார்ஹ: ஸ்வாபா⁴வ்யோ ஜிதாமித்ர: ப்ரமோத³ன: ।
ஆனந்தோ³ நந்த³னோ நந்த:³ ஸத்யத⁴ர்மா த்ரிவிக்ரம: ॥ 56॥

மஹர்ஷி: கபிலாசார்ய: க்ருʼதஜ்ஞோ மேதி³னீபதி: ।
த்ரிபத³ஸ்த்ரித³ஶாத்⁴யக்ஷோ மஹாஶ்ருʼங்க:³ க்ருʼதாந்தக்ருʼத் ॥ 57॥

மஹாவராஹோ கோ³விந்த:³ ஸுஷேண: கனகாங்க³தீ³ ।
கு³ஹ்யோ க³பீ⁴ரோ க³ஹனோ கு³ப்தஶ்சக்ரக³தா³த⁴ர: ॥ 58॥

வேதா:⁴ ஸ்வாங்கோ³ऽஜித: க்ருʼஷ்ணோ த்³ருʼட:⁴ ஸங்கர்ஷணோऽச்யுத: ।
வருணோ வாருணோ வ்ருʼக்ஷ: புஷ்கராக்ஷோ மஹாமனா: ॥ 59॥

ப⁴க³வான் ப⁴க³ஹாऽऽனந்தீ³ வனமாலீ ஹலாயுத:⁴ ।
ஆதி³த்யோ ஜ்யோதிராதி³த்ய: ஸஹிஷ்ணுர்க³திஸத்தம: ॥ 60॥

ஸுத⁴ன்வா க²ண்ட³பரஶுர்தா³ருணோ த்³ரவிணப்ரத:³ ।
தி³வஸ்ப்ருʼக் ஸர்வத்³ருʼக்³வ்யாஸோ வாசஸ்பதிரயோனிஜ: ॥ 61॥  var  தி³விஸ்ப்ருʼக்
த்ரிஸாமா ஸாமக:³ ஸாம நிர்வாணம் பே⁴ஷஜம் பி⁴ஷக் ।
ஸம்ன்யாஸக்ருʼச்ச²ம: ஶாந்தோ நிஷ்டா² ஶாந்தி: பராயணம் ॥ 62॥

ஶுபா⁴ங்க:³ ஶாந்தித:³ ஸ்ரஷ்டா குமுத:³ குவலேஶய: ।
கோ³ஹிதோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா வ்ருʼஷபா⁴க்ஷோ வ்ருʼஷப்ரிய: ॥ 63॥

அனிவர்தீ நிவ்ருʼத்தாத்மா ஸங்க்ஷேப்தா க்ஷேமக்ருʼச்சி²வ: ।
ஶ்ரீவத்ஸவக்ஷா: ஶ்ரீவாஸ: ஶ்ரீபதி: ஶ்ரீமதாம்வர: ॥ 64॥

ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீஶ: ஶ்ரீனிவாஸ: ஶ்ரீனிதி:⁴ ஶ்ரீவிபா⁴வன: ।
ஶ்ரீத⁴ர: ஶ்ரீகர: ஶ்ரேய: ஶ்ரீமாँல்லோகத்ரயாஶ்ரய: ॥ 65॥

ஸ்வக்ஷ: ஸ்வங்க:³ ஶதானந்தோ³ நந்தி³ர்ஜ்யோதிர்க³ணேஶ்வர: ।
விஜிதாத்மாऽவிதே⁴யாத்மா ஸத்கீர்திஶ்சி²ன்னஸம்ஶய: ॥ 66॥

உதீ³ர்ண: ஸர்வதஶ்சக்ஷுரனீஶ: ஶாஶ்வதஸ்தி²ர: ।
பூ⁴ஶயோ பூ⁴ஷணோ பூ⁴திர்விஶோக: ஶோகனாஶன: ॥ 67॥

அர்சிஷ்மானர்சித: கும்போ⁴ விஶுத்³தா⁴த்மா விஶோத⁴ன: ।
அனிருத்³தோ⁴ऽப்ரதிரத:² ப்ரத்³யும்னோऽமிதவிக்ரம: ॥ 68॥

காலனேமினிஹா வீர: ஶௌரி: ஶூரஜனேஶ்வர: ।
த்ரிலோகாத்மா த்ரிலோகேஶ: கேஶவ: கேஶிஹா ஹரி: ॥ 69॥

காமதே³வ: காமபால: காமீ காந்த: க்ருʼதாக³ம: ।
அனிர்தே³ஶ்யவபுர்விஷ்ணுர்வீரோऽனந்தோ த⁴னஞ்ஜய: ॥ 70॥

ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ ப்³ரஹ்மா ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ன: ।
ப்³ரஹ்மவித்³ ப்³ராஹ்மணோ ப்³ரஹ்மீ ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ராஹ்மணப்ரிய: ॥ 71॥

மஹாக்ரமோ மஹாகர்மா மஹாதேஜா மஹோரக:³ ।
மஹாக்ரதுர்மஹாயஜ்வா மஹாயஜ்ஞோ மஹாஹவி: ॥ 72॥

ஸ்தவ்ய: ஸ்தவப்ரிய: ஸ்தோத்ரம் ஸ்துதி: ஸ்தோதா ரணப்ரிய: ।
பூர்ண: பூரயிதா புண்ய: புண்யகீர்திரநாமய: ॥ 73॥

மனோஜவஸ்தீர்த²கரோ வஸுரேதா வஸுப்ரத:³ ।
வஸுப்ரதோ³ வாஸுதே³வோ வஸுர்வஸுமனா ஹவி: ॥ 74॥

ஸத்³க³தி: ஸத்க்ருʼதி: ஸத்தா ஸத்³பூ⁴தி: ஸத்பராயண: ।
ஶூரஸேனோ யது³ஶ்ரேஷ்ட:² ஸன்னிவாஸ: ஸுயாமுன: ॥ 75॥

பூ⁴தாவாஸோ வாஸுதே³வ: ஸர்வாஸுனிலயோऽனல: ।
த³ர்பஹா த³ர்பதோ³ த்³ருʼப்தோ து³ர்த⁴ரோऽதா²பராஜித: ॥ 76॥

விஶ்வமூர்திர்மஹாமூர்திர்தீ³ப்தமூர்திரமூர்திமான் ।
அனேகமூர்திரவ்யக்த: ஶதமூர்தி: ஶதானன: ॥ 77॥

ஏகோ நைக: ஸவ: க: கிம் யத் தத்பத³மனுத்தமம் ।
லோகப³ந்து⁴ர்லோகனாதோ² மாத⁴வோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 78॥

ஸுவர்ணவர்ணோ ஹேமாங்கோ³ வராங்க³ஶ்சந்த³னாங்க³தீ³ ।
வீரஹா விஷம: ஶூன்யோ க்⁴ருʼதாஶீரசலஶ்சல: ॥ 79॥

அமானீ மானதோ³ மான்யோ லோகஸ்வாமீ த்ரிலோகத்⁴ருʼக் ।
ஸுமேதா⁴ மேத⁴ஜோ த⁴ன்ய: ஸத்யமேதா⁴ த⁴ராத⁴ர: ॥ 80॥

தேஜோவ்ருʼஷோ த்³யுதித⁴ர: ஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம் வர: ।
ப்ரக்³ரஹோ நிக்³ரஹோ வ்யக்³ரோ நைகஶ்ருʼங்கோ³ க³தா³க்³ரஜ: ॥ 81॥

சதுர்மூர்திஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்க³தி: ।
சதுராத்மா சதுர்பா⁴வஶ்சதுர்வேத³விதே³கபாத் ॥ 82॥

ஸமாவர்தோऽனிவ்ருʼத்தாத்மா து³ர்ஜயோ து³ரதிக்ரம: ।
து³ர்லபோ⁴ து³ர்க³மோ து³ர்கோ³ து³ராவாஸோ து³ராரிஹா ॥ 83॥

ஶுபா⁴ங்கோ³ லோகஸாரங்க:³ ஸுதந்துஸ்தந்துவர்த⁴ன: ।
இந்த்³ரகர்மா மஹாகர்மா க்ருʼதகர்மா க்ருʼதாக³ம: ॥ 84॥

உத்³ப⁴வ: ஸுந்த³ர: ஸுந்தோ³ ரத்னனாப:⁴ ஸுலோசன: ।
அர்கோ வாஜஸன: ஶ்ருʼங்கீ³ ஜயந்த: ஸர்வவிஜ்ஜயீ ॥ 85॥

ஸுவர்ணபி³ந்து³ரக்ஷோப்⁴ய: ஸர்வவாகீ³ஶ்வரேஶ்வர: ।
மஹாஹ்ரதோ³ மஹாக³ர்தோ மஹாபூ⁴தோ மஹானிதி:⁴ ॥ 86॥

குமுத:³ குந்த³ர: குந்த:³ பர்ஜன்ய: பாவனோऽனில: ।
அம்ருʼதாஶோऽம்ருʼதவபு: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோமுக:² ॥ 87॥

ஸுலப:⁴ ஸுவ்ரத: ஸித்³த:⁴ ஶத்ருஜிச்ச²த்ருதாபன: ।
ந்யக்³ரோதோ⁴ऽது³ம்ப³ரோऽஶ்வத்த²ஶ்சாணூராந்த்⁴ரனிஷூத³ன: ॥ 88॥

ஸஹஸ்ரார்சி: ஸப்தஜிஹ்வ: ஸப்தைதா:⁴ ஸப்தவாஹன: ।
அமூர்திரனகோ⁴ऽசிந்த்யோ ப⁴யக்ருʼத்³ப⁴யனாஶன: ॥ 89॥

அணுர்ப்³ருʼஹத்க்ருʼஶ: ஸ்தூ²லோ கு³ணப்⁴ருʼன்னிர்கு³ணோ மஹான் ।
அத்⁴ருʼத: ஸ்வத்⁴ருʼத: ஸ்வாஸ்ய: ப்ராக்³வம்ஶோ வம்ஶவர்த⁴ன: ॥ 90॥

பா⁴ரப்⁴ருʼத் கதி²தோ யோகீ³ யோகீ³ஶ: ஸர்வகாமத:³ ।
ஆஶ்ரம: ஶ்ரமண: க்ஷாம: ஸுபர்ணோ வாயுவாஹன: ॥ 91॥

த⁴னுர்த⁴ரோ த⁴னுர்வேதோ³ த³ண்டோ³ த³மயிதா த³ம: ।
அபராஜித: ஸர்வஸஹோ நியந்தாऽனியமோऽயம: ॥ 92॥

ஸத்த்வவான் ஸாத்த்விக: ஸத்ய: ஸத்யத⁴ர்மபராயண: ।
அபி⁴ப்ராய: ப்ரியார்ஹோऽர்ஹ: ப்ரியக்ருʼத் ப்ரீதிவர்த⁴ன: ॥ 93॥

விஹாயஸக³திர்ஜ்யோதி: ஸுருசிர்ஹுதபு⁴க்³விபு:⁴ ।
ரவிர்விரோசன: ஸூர்ய: ஸவிதா ரவிலோசன: ॥ 94॥

அனந்தோ ஹுதபு⁴க்³போ⁴க்தா ஸுக²தோ³ நைகஜோऽக்³ரஜ: ।
அனிர்விண்ண: ஸதா³மர்ஷீ லோகாதி⁴ஷ்டா²னமத்³பு⁴த: ॥ 95॥

ஸனாத்ஸனாதனதம: கபில: கபிரவ்யய: ।
ஸ்வஸ்தித:³ ஸ்வஸ்திக்ருʼத்ஸ்வஸ்தி ஸ்வஸ்திபு⁴க்ஸ்வஸ்தித³க்ஷிண: ॥ 96॥

அரௌத்³ர: குண்ட³லீ சக்ரீ விக்ரம்யூர்ஜிதஶாஸன: ।
ஶப்³தா³திக:³ ஶப்³த³ஸஹ: ஶிஶிர: ஶர்வரீகர: ॥ 97॥

அக்ரூர: பேஶலோ த³க்ஷோ த³க்ஷிண: க்ஷமிணாம்வர: ।
வித்³வத்தமோ வீதப⁴ய: புண்யஶ்ரவணகீர்தன: ॥ 98॥

உத்தாரணோ து³ஷ்க்ருʼதிஹா புண்யோ து:³ஸ்வப்னனாஶன: ।
வீரஹா ரக்ஷண: ஸந்தோ ஜீவன: பர்யவஸ்தி²த: ॥ 99॥

அனந்தரூபோऽனந்தஶ்ரீர்ஜிதமன்யுர்ப⁴யாபஹ: ।
சதுரஶ்ரோ க³பீ⁴ராத்மா விதி³ஶோ வ்யாதி³ஶோ தி³ஶ: ॥ 100॥

அனாதி³ர்பூ⁴ர்பு⁴வோ லக்ஷ்மீ: ஸுவீரோ ருசிராங்க³த:³ ।
ஜனனோ ஜனஜன்மாதி³ர்பீ⁴மோ பீ⁴மபராக்ரம: ॥ 101॥

ஆதா⁴ரனிலயோऽதா⁴தா புஷ்பஹாஸ: ப்ரஜாக³ர: ।
ஊர்த்⁴வக:³ ஸத்பதா²சார: ப்ராணத:³ ப்ரணவ: பண: ॥ 102॥

ப்ரமாணம் ப்ராணனிலய: ப்ராணப்⁴ருʼத்ப்ராணஜீவன: ।
தத்த்வம் தத்த்வவிதே³காத்மா ஜன்மம்ருʼத்யுஜராதிக:³ ॥ 103॥

பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வஸ்தருஸ்தார: ஸவிதா ப்ரபிதாமஹ: ।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்வா யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞவாஹன: ॥ 104॥

யஜ்ஞப்⁴ருʼத்³ யஜ்ஞக்ருʼத்³ யஜ்ஞீ யஜ்ஞபு⁴க்³ யஜ்ஞஸாத⁴ன: ।
யஜ்ஞாந்தக்ருʼத்³ யஜ்ஞகு³ஹ்யமன்னமன்னாத³ ஏவ ச ॥ 105॥

ஆத்மயோனி: ஸ்வயஞ்ஜாதோ வைகா²ன: ஸாமகா³யன: ।
தே³வகீனந்த³ன: ஸ்ரஷ்டா க்ஷிதீஶ: பாபனாஶன: ॥ 106॥

ஶங்க²ப்⁴ருʼன்னந்த³கீ சக்ரீ ஶார்ங்க³த⁴ன்வா க³தா³த⁴ர: ।
ரதா²ங்க³பாணிரக்ஷோப்⁴ய: ஸர்வப்ரஹரணாயுத:⁴ ॥ 107॥

ஸர்வப்ரஹரணாயுத⁴ ௐ நம இதி ।
வனமாலீ க³தீ³ ஶார்ங்கீ³ ஶங்கீ² சக்ரீ ச நந்த³கீ ।
ஶ்ரீமான் நாராயணோ விஷ்ணுர்வாஸுதே³வோऽபி⁴ரக்ஷது ॥ 108॥

ஶ்ரீ வாஸுதே³வோऽபி⁴ரக்ஷது ௐ நம இதி ।

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam Meaning

Vishnu Sahasranamam Tamil PDF

Click To Download

Also Read:

Vishnu Sahasranamam Lyrics in English and PDF Download

Vishnu Sahasranamam In Hindi and PDF Download

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here