మహా లక్ష్మీ అష్టకం – Mahalakshmi Ashtakam In Telugu

Mahalakshmi Ashtakam in telugu

మహా లక్ష్మీ అష్టకం

ఇంద్ర ఉవాచ –

నమస్తే‌உస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే |

శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 1 ||

నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర భయంకరి |

సర్వపాపహరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 2 ||

సర్వఙ్ఞే సర్వవరదే సర్వ దుష్ట భయంకరి |

సర్వదుఃఖ హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 3 ||

సిద్ధి బుద్ధి ప్రదే దేవి భుక్తి ముక్తి ప్రదాయిని |

మంత్ర మూర్తే సదా దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 4 ||

ఆద్యంత రహితే దేవి ఆదిశక్తి మహేశ్వరి |

యోగఙ్ఞే యోగ సంభూతే మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 5 ||

స్థూల సూక్ష్మ మహారౌద్రే మహాశక్తి మహోదరే |

మహా పాప హరే దేవి మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 6 ||

పద్మాసన స్థితే దేవి పరబ్రహ్మ స్వరూపిణి |

పరమేశి జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 7 ||

శ్వేతాంబరధరే దేవి నానాలంకార భూషితే |

జగస్థితే జగన్మాతః మహాలక్ష్మి నమో‌உస్తు తే || 8 ||

 

మహాలక్ష్మష్టకం స్తోత్రం యః పఠేద్ భక్తిమాన్ నరః |

సర్వ సిద్ధి మవాప్నోతి రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా ||

ఏకకాలే పఠేన్నిత్యం మహాపాప వినాశనమ్ |

ద్వికాల్ం యః పఠేన్నిత్యం ధన ధాన్య సమన్వితః ||

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం మహాశత్రు వినాశనమ్ |

మహాలక్ష్మీ ర్భవేన్-నిత్యం ప్రసన్నా వరదా శుభా ||

[ఇంత్యకృత శ్రీ మహాలక్ష్మ్యష్టక స్తోత్రం సంపూర్ణమ్]

Mahalaxmi Ashtakam

null

null

Mahalakshmi Ashtakam

Mahalaxmi Ashtakam in Hindi and English with Meaning

Mahalakshmi Ashtakam Telugu PDF Download

Download PDF

Mahalakshmi Ashtakam In Telugu Mp3 Download

Download Mp3

Mahalakshmi Ashtakam Youtube

Also Read:

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics and Meaning

Kalabhairava Mantra

Kanakadhara Stotram

Shiva Panchakshara Stotram

Ashtalakshmi Stotram

Navagraha Stotram

Guru Paduka Stotram

Siddha Kunjika Stotram

Sri Rama Raksha Stotram

Kanakadhara Stotram

Shiva Tandava Stotram

Dattatreya Mantra

Laxmi Mantra

Kalabhairava Mantra

Bajrang Baan Hanumanji Mantra

Ganesh Mantra

Mahamrityunjaya Mantra Lyrics and Meaning

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here